Algemene voorwaarden

BOEKINGS -EN ANNULERINGSVOORWAARDEN 

1. Door het voldoen van een aanbetaling en/of het betalen van het cursus/retraitebedrag verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
2. De betaling van het cursus/retraitebedrag dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Voor een cursus, of voor een weekend retraite dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden, voor langdurige cursus, een (mid)week retraite geldt een aanbetaling en de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 4 weken voor aanvang van cursus/retraite betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 4 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Jill's Journey het recht de reservering te laten vervallen.
3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 4 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
7. Aanbetalingen van een cursus of retraite zijn non-refundable; worden niet terugbetaald. 
8. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Jill's Journey zijn doorgegeven.
9. Jill's Journey heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Jill's Journey heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
10. Jill's Journey heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Jill's Journey zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de cursus en retraites.
2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Jill's Journey is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Jill's Journey. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
2. Meldt voorafgaande aan de cursus/retraite altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING OF LOCATIE

1. Jill's Journey heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een cursus of retraite , bijvoorbeeld wanneer een docente wegens ziekte of andere serieuze omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Jill's Journey zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van cursus of retraite per mail over ingelicht. 
2. Jill's Journey heeft het recht van cursus en/of retraitelocatie te veranderen, bij overmacht of wegens andere serieuze omstandigheden. Jill's Journey zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare locatie. De deelnemers worden hier zo ruim mogelijk, voor aanvang van cursus of retraite per mail over ingelicht. 

HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Jill's Journey is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
3. Jill's Journey heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Jill's Journey niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Jill's Journey.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.